Chi tiết tin
Quay lại

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH QUÝ II/2018

Ngày 17/07/2018, 09:00

PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC THỚI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/BC-MNPT

Phước Thới, ngày 06 tháng 7 năm 2018

V/v báo cáo công khai

Tài chính Quí 2/2018

 

 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT – BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai Tài chính Quí 2/2018

Trường Mầm Non Phước Thới xin báo cáo lên phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn các nội dung sau:

1. Công khai kinh phí Quí 2/2018:

* Ngân sách quí 1 chuyển sang (tự chủ, không tự chủ): 

2.397.816.611 đồng

- Tự chủ:

2.391.226.611 đồng

- Không tự chủ:    

     6.590.000 đồng

* Chi ngân sách (tự chủ, không tự chủ):    

   739.656.449 đồng

- Tự chủ:

   733.066.449 đồng

+ Chi Lương và phụ cấp lương :         

   576.278.766 đồng

+ Các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ):

     85.942.572 đồng

+ Chi hoạt động (điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm,…):

     70.845.111 đồng

 

- Không tự chủ:    

      6.590.000 đồng

+ Cấp bù học phí, chi phí học tập, ăn trưa :     

       6.590.000 đồng 

* Tồn ngân sách (tự chủ, không tự chủ):

1.658.160.162 đồng

- Tự chủ:

1.658.160.162 đồng

- Không tự chủ:    

                     0 đồng

Các nội dung trên xem Phụ lục đính kèm.

 

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo);

- Công bố trên trang thông tin điện tử Nhà trường;

- Lưu: VT.

      HIỆU TRƯỞNG

 

  

 

                        

 

 

Tú Anh