Chi tiết tin
Quay lại

KẾ HOẠCH Tuyển sinh Mầm non, Mẫu giáo Năm học 2016 - 2017

Ngày 18/08/2016, 09:12

PHÒNG GDĐT QUẬN Ô MÔN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC THỚI                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                      

                 Số: 21/KH-MNPT                              Phước Thới, ngày 06  tháng 6 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh Mầm non, Mẫu giáo Năm học 2016 - 2017

 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non (Văn bản hợp nhất số 04 năm 2015);

Căn cứ kế hoạch số 146/KH-PGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn về việc huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016-2017; 

Căn cứ kết quả điều tra số học sinh và dự kiến xây dựng kế hoạch năm học của trường;

Trường mầm non Phước Thới xây dựng kế hoạch tuyển sinh các lớp mầm non,  mẫu giáo năm học 2015 - 2016 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nhà trường tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên trên địa bàn để huy động tối đa trẻ trong độ tuổi vào các lớp mầm non, mẫu giáo;

- Huy động 100% trẻ mẫu giáo năm tuổi trên địa bàn ra lớp nhằm đảm bảo lộ trình hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non năm tuổi theo quy định và thực hiện dạy 2 buổi/ngày;

- Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số trẻ trên một lớp theo quy định;

- Đảm bảo công khai công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh;

- Đảm bảo học sinh đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

 

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Độ tuổi

Tuyển sinh

Hiện có

Cần tuyển

Theo địa bàn

TS trẻ

TS Lớp

TS trẻ

TS lớp

TS trẻ

TS lớp

Trong

ĐB

Ngoài

ĐB

Nhóm trẻ 24-36

35

1

 

 

35

1

35

 

3 tuổi

70

2

40

1

30

1

30

 

4 tuổi

90

3

68

2

22

1

22

 

5 tuổi

156

4

88

3

67

1

67

 

 

2. Địa bàn tuyển sinh:

Trường mầm non Phước Thới quản lý 8 khu vực dưới đây

 

 

Tên khu vực

 

Số trẻ 2011

 

Số trẻ 2012

 

Số trẻ 2013

 

Số trẻ 2014

 

Thới Ngươn A

16

18

10

9

Thới Ngươn B

16

19

24

5

Thới Trinh

14

17

17

20

Thới Bình

15

15

11

12

Bình An

32

31

24

16

Bình Lập

32

36

34

22

Bình Khánh

23

33

31

11

Bình Hòa A

25

20

16

18

Cộng

173

189

167

113

3. Thời gian tuyển sinh, công bố kết quả:

 - Từ ngày 26/6/2016 đến ngày 05/7/2016. Phát phiếu dự tuyển và thu nhận hồ sơ.

- Từ ngày 06/7/2016 đến ngày 09/7/2016. Xét duyệt cấp trường.

- Từ ngày 10/7/2016 đến ngày 14/7/2016: Duyệt của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn.

- 29/7/2016 - 30/7/2016 công bố kết quả tuyển ở trường.

          - 20/7/2016 công bố kết quả xét duyệt.

- Tuyển học sinh trong địa bàn. Bao gồm: Các học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn 8 khu vực ghi trên trong phường Phước Thới;

Tuyển học sinh trái địa bàn khi có ý kiến của Hội đồng tuyển sinh quận (nếu còn chỉ tiêu).

4. Quy định về hồ sơ tuyển sinh

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản photocopy Sổ Hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu)

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu của nhà trường).

- Bản phô tô Sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo có tên trẻ (nếu có).

5. Ngày tập trung đón học sinh và nhận lớp

Nhà trường đón học sinh và nhận lớp khi có lịch của phòng giáo dục đào tạo.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Tổ chức điều tra số học sinh trong độ tuổi trên địa bàn, báo cáo UBND phước thới để xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và theo kế hoạch đã được phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

- Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường và trên Website nhà trường; tham mưu cho UBND phước thới tổ chức phát thanh trên phương tiện thông tin của UBND phước thới, nêu rõ đích của việc tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về Hồ sơ tuyển sinh (từ ngày 11/07/2016 đến ngày 30/07/2016).

- Hội đồng tuyển sinh trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, hộ khẩu; nếu thấy đã trùng khớp thì ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh: “ Đã kiểm tra khớp với bản chính và hộ khẩu”, ký và ghi rõ họ tên; Hiệu trưởng ký và đóng dấu. Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này.

- Phân công cán bộ, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và cha mẹ học sinh đăng kí tuyển sinh và nhập học theo quy định.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào các lớp Mầm non, mẫu giáo  trường mầm non Phước Thới năm học 2016 - 2017. Mọi chi tiết các đơn vị, cá nhân chưa rõ, xin vui lòng liên hệ về trường theo số ĐT: 07103665742. để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo) ;

- UBND Phường (để phối hợp thực hiện);

- Lưu: VT.

                 

                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                 

                    Hoàng Thị Minh

 

DUYỆT CỦA UBND PHƯỜNG              DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC

 

 

 

 

 

 

 

               

Hoàng Thị Minh