Chi tiết tin
Quay lại

Báo cáo hoạt động hè

Ngày 11/07/2018, 09:46
Phòng GD tiếp tục chỉ đạo, tổ chức các lớp bồi dưỡng về các chuyên đề cho toàn thể CB,GV,NV trong nhà trường được đi tiếp thu và học tập.
Tú Anh